Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CHO CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 26/01/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcho cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Tệp nội dung: [KHHoctapchithi05nam2018.doc]