Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022 CHO CÁN BỘ ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH, CHỦ CHỐT CẤP TỈNH, HUYỆN NĂM 2018

        Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/TWĐTN-BTG, ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Kế hoạch 08-KH/TĐTN-TG, ngày 25/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức “Học tập phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2012 cho cán bộ Đoàn chuyên trách, chủ chốt cấp tỉnh, huyện năm 2018” cụ thể như sau: (File đính kèm)

 

Tệp nội dung: [KeHoach.doc]